Silesia Drum

Kúpiť v rámci

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

a vaša objednávka bude odoslaná ešte dnes.

Objednajte si tovar ešte dnes a my ho odošleme nasledujúci pracovný deň.

Objednajte si tovar ešte dnes a my ho odošleme nasledujúci pracovný deň.

Informačná tabuľa

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV*

*fyzická osoba, ktorá robí právny úkon s podnikateľom, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou

PREDAJCA

WOJCIECH JERZY WĘGLARCZYK, podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti vedeného ministrom zodpovedným za hospodárstvo a vedenie Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, NIP 6272688315 , REGON č. 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów .

KONTAKT S PREDÁVAJÚCIM

 1. Poštová adresa: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów

 2. E-mailová adresa: info@silesiadrum.sk

 3. Telefón: +48 882 503 719

Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku, na dobu trvania a na účel predaja.

Ak zmluva neustanovuje inak, predávajúci dodá tovar kupujúcemu bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy.

PODMIENKY PRE SŤAŽNOSTI

Predávajúci je povinný dodať tovar bez vád - pokiaľ predávajúci neinformoval spotrebiteľa o vadách tovaru pred uzavretím kúpnej zmluvy.

V prípade vady tovaru má kupujúci možnosť uplatniť reklamáciu vadného tovaru na základe záruky upravenej v Občianskom zákonníku.

Pri uplatnení záruky môže kupujúci za podmienok a v lehotách stanovených v Občianskom zákonníku:

 1. Podať vyhlásenie o znížení ceny

 2. V prípade podstatnej chyby odstúpiť od zmluvy

 3. Požadovať výmenu predmetu za bezchybný

 4. Žiadať o odstránenie chyby

Predávajúci žiada o reklamáciu v rámci záruky e-mailom, písomne alebo osobne v predajni.

Na účely posúdenia reklamácie uplatnenej v rámci záruky je spotrebiteľ povinný v prípade potreby na náklady predávajúceho doručiť chybný tovar na adresu obchodu.

Predávajúci odporúča, aby boli v reklamácii uvedené tieto informácie: identifikačné údaje kupujúceho, stručný popis vady, moment zistenia vady a žiadosť kupujúceho o reklamáciu.

Akékoľvek odporúčanie predávajúceho uvedené v tomto dokumente má vo vzťahu k spotrebiteľovi len povahu nezáväzného usmernenia, ktoré spotrebiteľ môže, ale nemusí využiť. Ak spotrebiteľ nevyužije odporúčania predávajúceho, nemá to žiadny vplyv na práva spotrebiteľa, najmä na práva spojené so zárukou.

Predávajúci odpovie na sťažnosť do 14 dní.

MIMOSÚDNE POSTUPY PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY

V prípade, že reklamačné konanie neprinesie výsledok, ktorý spotrebiteľ očakáva, môže spotrebiteľ okrem iného využiť:

 • spravidla bezplatnú mediáciu, ktorú vykonáva príslušný regionálny inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému sa podáva žiadosť o mediáciu. Zoznam inšpektorátov je k dispozícii na adrese https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

 • spravidla bezplatnú pomoc príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému sa podáva žiadosť o posúdenie veci pred rozhodcovským súdom.
  Zoznam súdov je k dispozícii na tejto adrese:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 • bezplatnú pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov,

 • Online platforma ODR je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE

Ak je potrebné poskytnúť osobné údaje na uzavretie zmluvy, radi by sme vás informovali, že ich správcom bude predávajúci a spracovanie sa bude vykonávať podľa nižšie uvedených zásad:

Účel spracovania:

V závislosti od toho, pre čo sa rozhodnete, to môže byť:

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Priamy marketing, okrem informačných bulletinov

 • Odosielanie informačného bulletinu

Základ pre spracovanie:

 • Kúpna zmluva alebo úkony vykonané na vašu žiadosť s cieľom jej uzavretia (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)

 • zákonná povinnosť, napr. v súvislosti s účtovníctvom (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia RODO)

 • Váš súhlas udelený v obchode (článok 6 ods. 1 písm. a) RODO)

 • Zmluva o poskytovaní služieb alebo úkony vykonané na vašu žiadosť s cieľom jej uzavretia (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)

 • Náš oprávnený záujem spracúvať údaje na účely určenia, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)

 • Náš oprávnený záujem vykonávať priamy marketing (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)

Poskytovanie údajov:

 • dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné uzavrieť zmluvu

Účinok nedodržania predpisov:

 • nemožnosť nakupovať v obchode

 • nemôžete dostávať informácie o akciách alebo špeciálnych ponukách ponúkaných v obchode.

Možnosť odvolania súhlasu:

 • kedykoľvek

Spracovanie zostáva zákonné, kým svoj súhlas neodvoláte.

OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše údaje bude predávajúci spracovávať len dovtedy, kým bude mať na to právny základ, ktorým je:

 • prestane mať zákonnú povinnosť spracúvať vaše údaje alebo

 • možnosť uplatnenia nárokov súvisiacich so zmluvou uzatvorenou v obchode stranami zaniká

 • odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, ak bol založený na (?)

 • vaša námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov je prijatá, ak sa spracúvanie zakladalo na oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo ak sa údaje spracúvali na účely priameho marketingu

- podľa toho, čo sa v danom prípade uplatňuje a čo nastane neskôr.

VAŠE PRÁVA

Okrem toho máte právo požiadať o:

 • prístup k vašim osobným údajom,

 • ich nápravu,

 • odstránenie alebo

 • obmedziť spracovanie.

A tiež:

 • vzniesť námietku proti spracovaniu,

 • požiadať o prenos údajov k inému prevádzkovateľovi.

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte predávajúceho.

Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

EXTERNÉ SLUŽBY / PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Využívame tretie strany, ktorým môžu byť vaše údaje odovzdané. Nižšie je uvedený zoznam možných príjemcov vašich údajov:

 • poskytovateľ softvéru potrebného na prevádzku internetového obchodu

 • subjekt, ktorý vykonáva dodávku tovaru

 • poskytovateľ platieb

 • účtovná kancelária

 • subjekt poskytujúci poštový systém

 • poskytovateľ marketingových služieb

 • poskytovateľ štatistických služieb

 • príslušným orgánom verejnej moci v rozsahu, v akom je správca povinný sprístupniť im údaje

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium